català / castellano
Nota legal:
Construccions i Instalacions RIN, S.A.
C/ Mercuri, 20 Passatge, Nau 12
CP: 08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona
Telèfon: 93 200 49 55
Fax: 93 414 16 94
Email: rin@rinsa.net
CIF.: A08254740
Registre Mercantil de Barcelona, Tom 25350, Foli 81, Fulla B-89804, Inscripció 15ª.
Activitat:
Construcció, rehabilitació i reforma d'edificis, instal·lacions, façanes i cobertes. Retirada de fibrociment . Instal·lació i manteniment d'equips de climatització. Canalitzacions per a fluids (aigua, gas i vapor): instal·lació de canalitzacions i aparells. Instal·lació i manteniment de sistemes elèctrics (baixa i mitja tensió), sistemes de telecomunicació, sistemes electrònics i instal·lacions contra incendis. Execució i manteniment d'instal·lacions mecàniques, de lampisteria, frigorífiques, de calefacció, ventilació i climatització, d'elevació i transportadores.
L.O.P.D.
A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos se incluirán en los ficheros de Construcciones e Instalaciones RIN, a la finalidad de utilizarlos en nuestra gestión comercial. Asimismo le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose por escrito y adjuntando documento que acredite su identidad a Construcciones e Instalaciones RIN, S.A., domiciliada en C/ Mercuri nº 20 Pasaje, Nave 12 de Cornellá de Llobregat, fax nº 93 414 16 94 y dirección de correo electrónico rin@rinsa.net
Nom:
Telèfon:
Email:
Observacions: